Thi thử lý thuyết
Chuẩn bị ...
Hạng A1 Hạng B1 Hạng B2 Hạng C

Thông tin và cách thức thi thử lý thuyết lái xe hạng A1 (mô tô)

A. Cấu trúc đề thi

Đề thi gồm 25 câu hỏi được phân bổ như sau

Chương

Nội dung Thư viện (câu) ĐỀ THI (câu)
1 Khái niệm và luật 100 15
2 Hệ thống báo hiệu đường bộ 65 5
3 Các thế sa hình và xử lý tình huống 56 5
Tổng 200 25

B. Phương pháp chấm điểm

– Mỗi học viên có 19 phút làm bài trắc nghiệm về những câu hỏi đã được học trong sách 200 câu hỏi ôn tập lý thuyết A1 .

– Mỗi câu hỏi có duy nhất 1 đáp án đúng. Trả lời đúng 1 câu được 1 điểm.

Học viên phải trả lời đúng tối thiểu 21/25 câu

C. Đánh giá

Tổng điểm

25

Đề thi 25 câu, mỗi câu đúng được 1 điểm

Số điểm tối thiểu cần đạt

21

Tương đương 84%

D. Hướng dẫn

– Nhấn phím số (1,2,3,4) để chọn đáp án hoặc bỏ chọn

– Nhấn phím mũi tên ( ) để chuyển câu hỏi

– Chọn trực tiếp vào đáp án ở phía dưới câu hỏi

– Bấm nút "Câu trước", "Câu sau" hoặc bấm trực tiếp vào Số của câu hỏi để chuyển câu hỏi

– Nhấn nút KẾT THÚC, chọn OK để kết thúc bài thi và chờ hệ thống chấm điểm

Thông tin và cách thức thi thử lý thuyết lái xe hạng B1 (số tự động)

A. Cấu trúc đề thi

Đề thi gồm 30 câu hỏi được phân bổ như sau

Chương

Nội dung Thư viện (câu) ĐỀ THI (câu)
1 Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ Khái niệm 166 1
Quy tắc 6
Tốc độ, khoảng cách 1
2 Nghiệp vụ vận tải 26 0
3 Văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe 21 1
4 Kỹ thuật lái xe 56 1
5 Cấu tạo và sửa chữa 35 1
6 Biển báo hiệu đường bộ 182 9
7 Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông 114 9
8 Câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (điểm liệt) 1
Tổng 600 30

B. Phương pháp chấm điểm

– Mỗi học viên có 20 phút làm bài trắc nghiệm về những câu hỏi đã được học trong sách 600 câu hỏi ôn tập lý thuyết .

– Mỗi câu hỏi có duy nhất 1 đáp án đúng. Trả lời đúng 1 câu được 1 điểm.

Học viên phải trả lời đúng tối thiểu 27/30 câu

C. Đánh giá

Tổng điểm

30

Đề thi 30 câu, mỗi câu đúng được 1 điểm

Số điểm tối thiểu cần đạt

27

Tương đương 90%

D. Hướng dẫn

– Nhấn phím số (1,2,3,4) để chọn đáp án hoặc bỏ chọn

– Nhấn phím mũi tên ( ) để chuyển câu hỏi

– Chọn trực tiếp vào đáp án ở phía dưới câu hỏi

– Bấm nút "Câu trước", "Câu sau" hoặc bấm trực tiếp vào Số của câu hỏi để chuyển câu hỏi

– Nhấn nút KẾT THÚC, chọn OK để kết thúc bài thi và chờ hệ thống chấm điểm

Thông tin và cách thức thi thử lý thuyết lái xe hạng B2

A. Cấu trúc đề thi

Đề thi gồm 35 câu hỏi được phân bổ như sau

Chương

Nội dung Thư viện (câu) ĐỀ THI (câu)
1 Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ Khái niệm 166 1
Quy tắc 7
Tốc độ, khoảng cách 1
2 Nghiệp vụ vận tải 26 1
3 Văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe 21 1
4 Kỹ thuật lái xe 56 2
5 Cấu tạo và sửa chữa 35 1
6 Biển báo hiệu đường bộ 182 10
7 Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông 114 10
8 Câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (điểm liệt) 1
Tổng 600 35

B. Phương pháp chấm điểm

– Mỗi học viên có 22 phút làm bài trắc nghiệm về những câu hỏi đã được học trong sách 600 câu hỏi ôn tập lý thuyết .

– Mỗi câu hỏi có duy nhất 1 đáp án đúng. Trả lời đúng 1 câu được 1 điểm.

Học viên phải trả lời đúng tối thiểu 32/35 câu

C. Đánh giá

Tổng điểm

35

Đề thi 35 câu, mỗi câu đúng được 1 điểm

Số điểm tối thiểu cần đạt

32

Tương đương 91.4%

D. Hướng dẫn

– Nhấn phím số (1,2,3,4) để chọn đáp án hoặc bỏ chọn

– Nhấn phím mũi tên ( ) để chuyển câu hỏi

– Chọn trực tiếp vào đáp án ở phía dưới câu hỏi

– Bấm nút "Câu trước", "Câu sau" hoặc bấm trực tiếp vào Số của câu hỏi để chuyển câu hỏi

– Nhấn nút KẾT THÚC, chọn OK để kết thúc bài thi và chờ hệ thống chấm điểm

Thông tin và cách thức thi thử lý thuyết lái xe hạng C

A. Cấu trúc đề thi

Đề thi gồm 40 câu hỏi được phân bổ như sau

Chương

Nội dung Thư viện (câu) ĐỀ THI (câu)
1 Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ Khái niệm 166 1
Quy tắc 7
Tốc độ, khoảng cách 1
2 Nghiệp vụ vận tải 26 1
3 Văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe 21 1
4 Kỹ thuật lái xe 56 2
5 Cấu tạo và sửa chữa 35 1
6 Biển báo hiệu đường bộ 182 14
7 Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông 114 11
8 Câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (điểm liệt) 1
Tổng 600 40

B. Phương pháp chấm điểm

– Mỗi học viên có 24 phút làm bài trắc nghiệm về những câu hỏi đã được học trong sách 600 câu hỏi ôn tập lý thuyết .

– Mỗi câu hỏi có duy nhất 1 đáp án đúng. Trả lời đúng 1 câu được 1 điểm.

Học viên phải trả lời đúng tối thiểu 36/40 câu

C. Đánh giá

Tổng điểm

40

Đề thi 40 câu, mỗi câu đúng được 1 điểm

Số điểm tối thiểu cần đạt

36

Tương đương 90%

D. Hướng dẫn

– Nhấn phím số (1,2,3,4) để chọn đáp án hoặc bỏ chọn

– Nhấn phím mũi tên ( ) để chuyển câu hỏi

– Chọn trực tiếp vào đáp án ở phía dưới câu hỏi

– Bấm nút "Câu trước", "Câu sau" hoặc bấm trực tiếp vào Số của câu hỏi để chuyển câu hỏi

– Nhấn nút KẾT THÚC, chọn OK để kết thúc bài thi và chờ hệ thống chấm điểm